รายงานแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567
ความก้าวหน้าการรายงานข้อมูล ดำเนินการแล้ว 10% ไม่พบข้อมูล 90%

รหัส SMIS โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รายงาน วัน/เดือน/ปี/ รายงาน รายละเอียด
44020067 บ้านห้วยหลาว ทดสอบ ทดสอบ 26/02/2567 18:14:47
44020000 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ นางนันทรัตน์ จันทเขต 19/03/2567 15:12:37
44020069 บ้านหนองบัวแดง นายชัยยศ โพธิรส นางสาวเวียง บุญโพธิ์ 29/03/2567 14:14:07
44020274 บ้านศาลา นายวิชัย แผงบุดดา นายสนอง มาลาหอม 19/03/2567 16:05:38
44020254 บ้านหนองกลางโคก นายประสาท ราชจันทร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี รก.ผอ.รร.บ้านหนองกลางโคก นางอภิญญา จันทร์พรม 19/03/2567 18:38:57
44020165 บ้านหนองบัวแก้ว นางสาวปรียาพัชร หงษ์ษา นางสาวสุพัตรา ศิริเมืองราช 22/03/2567 14:14:19
44020238 บ้านหนองแกวิทยา นายสมโภชน์ ใจดี นายทิวทัศน์ ชัชวาลย์ 30/03/2567 10:50:19
44020284 บ้านแวงดงหนองยาง นายอนุวัฒน์ จำปาโอ้ก นางสาวสุทธิดา เทียงภักดิ์ 31/03/2567 18:22:05
44020269 บ้านดอนดู่วังบอน นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง นางสาวพิชญาภา ม่วงวันดี 1/04/2567 22:09:37
44020114 บ้านหนองสนมดอนติ้ว นายสามารถ อุทปา นายธิติ เพียรโคตร 4/04/2567 13:51:07
44020185 บ้านสระแก้วหนองคู นางพิกุล ปัทมาตร นางรุ่งทิวา หาญสุโพธิ์ 21/04/2567 08:20:16
44020185 บ้านสระแก้วหนองคู นางพิกุล ปัทมาตร นางรุ่งทิวา หาญสุโพธิ์ 21/04/2567 08:20:16
44020170 บ้านโนนจาน นายอนุพล อุปนันท์ นางพัชรา แสงโยธา 10/04/2567 13:34:51
44020216 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา นายธีระพงศ์ สาฆ้อง นางสาวจิราพร ฤทธิยา 16/04/2567 11:00:37
44020173 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) นายสุริยา สาวัตถี นายผจญ โยธราช 17/04/2567 09:42:52
44020182 บ้านโคกไร่ นายบุญธรรม ปัทมาตร นางชนันชิดา โคตรุฉิน 21/04/2567 15:51:19
44020188 บ้านดอนหัน นางบุษบา นวลประเสริฐ นางสาววิไลจิตร ดงชะสิงห์ 22/04/2567 11:10:09
44020136 โนนจานวิทยา นายสมพร แข็งพิลา นางอรอนงค์ จันทร์พิพัฒน์ 22/04/2567 12:57:39
44020121 บ้านหนองห้าง นายอรรคพล ลุยตัน นายบุญร่วม บุตรทา 22/04/2567 21:45:06
44020194 บ้านตลาดโนนโพธิ์ นายรักพงค์ นิสยันท์ นางสาวขนิษฐา เสนาพร 23/04/2567 10:08:52
44020140 บ้านทัพป่าจิก นายสุนันท์ พลอาษา นางสาวจุฑารัตน์ เชียงเหนือ 23/04/2567 10:10:02
44020147 บ้านหนองแก นางดาราวรรณ ดวงมาลัย นางสาวอัญมณี อินศร 23/04/2567 13:37:17
44020232 บ้านหนองคูม่วง นางวาสนา เพชรไพฑูรย์ นางสาวรัตนา วรรณี 23/04/2567 14:07:42
44020068 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) นายไพทูล บุญมั่ง นายชาตรี กองเงิน
44020070 บ้านหนองแสง นายไกรทอง พนาดร นายไกรทอง พนาดร
44020073 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) นายประภาส ไชยหงษา นางรุจิรา แดงจันทึก
44020074 บ้านหัวช้าง
44020075 บ้านห้วยทราย
44020076 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
44020077 บ้านปอพานหนองโน นายสมควร สมศรีดา นางสาวมนัสนันท์ ปะสาวะเท
44020078 บ้านหนองสระ
44020079 บ้านเหล่าค้อ
44020080 บ้านโนนแร่ นายสนิท นามวิชา นางสาวฉลาด เทียบลิตร
44020081 บ้านปลาขาว นายปริวรรต น้อยตาแสง นางอภิรดี คาวะที
44020082 บ้านตำแยโนนยาง นายปรัชญา นนทะสี นางสาวอุษารัตน์ บัณฑิตพานิชชา
44020083 บ้านป่าตองหนองงู นางเย็น โคตรมี นางสาววงษ์ลดา ปิดตาระโต
44020084 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ นางกฤษณา ประสมศรี นางปิยะดา เทียงดีฤทธิ์/ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ชีวันโชติบัณฑิต
44020085 บ้านโคกมนโนนทอง นายปรัชญา นนทะสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง นายปิยะวัฒน์ คองสี
44020086 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
44020087 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
44020088 บ้านโพนทราย นายพุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูล นางสาวนันทนภรณ์ คำอ่อน
44020089 บ้านเหล่ากว้าง
44020090 ชุมชนบ้านสำโรง นางสุภัทราแพไธสง ข่าขันมะลี นางสาวบุญมี มุ่งชู
44020091 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นายชรินทร์ สืบเพ็ง นางกัญญารัตน์ ทบด้าน
44020092 บ้านป่าแดง นางสาววราพร โยธาภักดี นางสาวพรพิมล พิทา
44020093 บ้านอีโต้
44020094 บ้านหนองแดงหนองแสง นางยุพาลักษณ์ ใจถวิล นางสาวเสาวนีย์ เวลุตัง
44020095 หนองกุงวิทยา นางสาวปนัดดา เที่ยงโยธา นางสุรีพร โสภา/นางสาวช่อลัดดา วัฒนวิบูลย์กิจ/นางสาวอนุธิดา พักละ/นางสาวเสาวลักษณ์ หวังเจริญ/นางสาวเบญจา คำจันทร์/นางปิยมาศ สีหานาม
44020096 บ้านวังหินโนนสว่าง
44020097 บ้านหนองแดงสหมิตร
44020098 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
44020099 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
44020100 บ้านหนองโพธิ์ นายนพรัตน์ เมิกข่วง นางสาวกฤษณา สิริเธียรธัญ
44020101 บ้านคึมบง นางสุภาพร เมิกข่วง นายพชรพล พร้อมสมุด
44020102 บ้านหนองบึง
44020103 บ้านกุดน้ำใส นายสมชาย ทองดวง นายชนะพล มัชปะโต
44020104 บ้านหนองเม็ก
44020105 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร นายไกรทอง พนาดร (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร) นางสาวทัศนีย์ เตชะแก้ว
44020106 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
44020107 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
44020108 บ้านหนองปอ
44020109 บ้านตลาดม่วง นางโชติกานต์ ละอองคำ นางยุพดี คดีเวียง
44020111 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
44020112 บ้านหัวสระ นางสุภาพร เมิกข่วง นางสาววิสุดา สีคาม
44020113 หัวหมูวิทยาสรรค์
44020115 บ้านหนองผือ นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์ นางสังเวียน วัฒนา
44020116 ชุมชนนาสีนวล นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์ นางกาญจนา วิชานนท์
44020117 บ้านเหล่าน้อย
44020118 บ้านเตาบ่า
44020119 บ้านน้ำสร้างหนองบะ นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง นางสาวธนาภรณ์ แน่นชารี
44020120 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย นางสุมนา เนื่องไชยยศ นางเพ็ญพัชชา ประทุมมัง
44020122 บ้านดง นางศุภาลักษณ์ ทุมสุด นายอภิสิทธิ์ สุวรรณไตรย์
44020123 บ้านเขวาทุ่ง
44020124 บ้านมะชมโนนสง่า
44020125 บ้านดงบากหนองตาเต็น
44020126 บ้านหารฮี
44020127 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
44020128 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
44020129 บ้านแก่นท้าว
44020130 บ้านเม็กดำ นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ นางทุติยา ธูปขุนทด
44020131 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์ นางสาวทิพยสุคนธ์ ชินรัตน์
44020132 บ้านตาลอก
44020133 บ้านเมืองเตา นางจิรนันท์ อรรถโยโค นางนฤดี ไชยสงคราม
44020134 บ้านหนองฮี
44020135 บ้านโนนบ่อ
44020137 บ้านหนองกกหนองยาว นายบุญธง เดชเถร (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเสือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว) นายสืบสกุล แสงศรีเมือง
44020138 บ้านเมืองเสือ
44020139 บ้านหนองแคน นายพูลศักดิ์ จันทร์พิพัฒน์ นางสาวจุฑามณี บุดดีคง
44020141 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน นายสมพร แข็งพิลา นางสาววิภาวรรณ เกิดศักดิ์
44020142 บ้านดงเย็น นายสุริยา ผาศรี นางสาวกัญญารัตน์ คำมุลตรี
44020143 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์ ว่าที่ร้อยตรีคมปัญญา พงศ์ดิฐา
44020144 บ้านสระบาก นายสุนันท์ พลอาษา นางสาวปุณยาพร แน่นชารี
44020145 บ้านสระแคน
44020146 พยัคฆภูมิพิสัย นายกิตติพล หารสุโพธิ์ นางสาววิลาวัลย์ จันทะดวง
44020148 บ้านมะโบ่ นายไฉน นามมุงคุณ นางสาวมารินทร์ดา เมืองสนธ์
44020149 บ้านจอมพะลาน
44020150 บ้านหนองระเวียง นางสาววันวิสาข์ ศรีภูมิ นางสาวภัทรา ทองสุทธิ์
44020151 บ้านโนนแคน นางพรหมลิขิต เสนาโนฤทธิ์ นางรุ่งรัตนา อัยแก้ว
44020152 บ้านดอนหมี
44020153 บ้านหนองจานบุลาน
44020154 บ้านนาค่าย
44020155 บ้านขี้เหล็ก
44020156 บ้านโคกสะอาด
44020157 บ้านหนองนาใน
44020158 บ้านดงหัวช้าง นายธเนต เขม้นเขตรการ (รักษาการผู้อำนวยการ) นางสาวมุกดา แพนสมบัติ
44020159 บ้านหนองบัวกาเหรียญ
44020160 บ้านขามเรียน นางนราจิตร โนดไธสง นายมรรคเรศร์ ปัตตาชารี
44020161 บ้านหนองหว้าเฒ่า
44020162 บ้านโคกล่ามวิทยา
44020163 บ้านโนนสูงดอนหลี่ นายปรีชา พุทธลา นางมณีรัตน์ บรรจงรอด
44020164 บ้านหนองบัวคูสองห้อง
44020166 บ้านหนองแสงทุ่มยาว
44020167 บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
44020168 บ้านขามป้อม นายอนุพล อุปนันท์ นางสาวอุบล ชาววาปี
44020169 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
44020171 บ้านโนน
44020172 บ้านแคน
44020174 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด สายฝน อัปมะโน อธิวัฒน์ ประมาคะเต
44020175 บ้านโคกใหญ่วิทยา
44020176 บ้านเขวาค้อโคกกลาง
44020177 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย นางกันจณา ปวงปะชัน นางสาวสุภาพร โคตรุชัย
44020178 บ้านดู่
44020179 บ้านโคกสีทองหลาง นายณัฐพล คำหาญ นางสาวณาวีร์นัฐ แคนถา
44020180 บ้านโคกแปะ นายฐกฤต ปิจจะโร (รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ) นางสาวชลธิชา บัวรัตน์
44020181 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
44020183 บ้านหนองหว้า นางสาวเบญจวรรณ นุยภูเขียว นายไชยพร สำราญสุข
44020184 ชุมชนบ้านงัวบา นางราตรี แสนเย็น นางพิชชาภา จำปาเกตุ
44020186 บ้านดงใหญ่ นางสุจินดา จันทะกระยอม นางนวลอนงค์ กางมาเทศ
44020187 บ้านก่อ
44020189 บ้านนาข่า นางศุภกาญจน์ ดงจารย์ นางสาวทรรศน์วรรณ พันธ์วงศ์
44020190 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
44020191 บ้านโคกเต่า นางวีระนุช ปติตังโข นางสัมพันธ์ จันทะรัง
44020192 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
44020193 บ้านวังจานโนนสำราญ
44020195 บ้านหวาย นางสาวจุฑาทิพย์ จันต๊ะวงค์ นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์
44020196 บ้านมะแซวหนองโง้ง นายคมสัน สัตตรัตนำพร นางกวิตา พาพิทักษ์
44020197 บ้านหนองไผ่ นายบุญธรรม พินโย นางสาวชลธิชา วันชัย
44020198 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
44020199 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ นางศุภกาญจน์ ดงจารย์ นางสาวญาดา ลามะให
44020200 บ้านหนองแต้
44020201 บ้านประแหย่ง นายณฐรัช อินโท่โล่ นางสาวบุษกร ปาปะขา
44020202 บ้านหนองเหล่า นางจันทร์แรม แปนเมือง นางสาวสุพรรณี ฮาดภักดี
44020203 บ้านหนองข่า
44020204 บ้านแก่นเท่า
44020205 ราชประชานุเคราะห์ 18
44020206 บ้านตำแย อนุราช ลิลากุด ศิวพร สาธารณ์
44020207 บ้านโพธิ์ชัย
44020208 บ้านเสือโก้ก นางเฌอพลอย มนตรี นางสาวสายธาร สังสีราช
44020209 บ้านไก่นา
44020210 บ้านสนาม
44020211 บ้านหนองผือ
44020212 บ้านดงน้อย นายปราโมทย์ แสนจันทร์ นางสาวอาภรณ์ พลอ่อนสา
44020213 บ้านหนองกุง
44020214 บ้านโนนเขวาหนองแสง นางสุนิษฐ์พร โยธามาตย์ นางสุจิตรา บุบผา
44020215 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
44020217 บ้านกระยอมหนองเดิ่น นางสาวจุติณัฏฐ์ ขนอนเวช นางสาวพิรญาณ์ พันสีเลา
44020218 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์ นางสาวกาญจนา คำสะไมล์
44020219 ราชประชานุเคราะห์ 17
44020220 บ้านโนนท่อน นางนะพาภรณ์ ปัญญาสาย นางสาวธนัชญา ดวงสิน
44020221 บ้านโสกยาง นายฐกฤต ปิจจะโร นายธิรพงษ์ วงษ์ทอง
44020222 อนุบาลวาปีปทุม นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ นางชุลีจิต ชมมาก
44020223 เมืองวาปีปทุม นายณัฐพล คำหารพล นางศศิปรียาภัทร มาลาเสนีย์กุล
44020224 บ้านหนองคูไชยหนองขาม
44020225 บ้านจอกขวาง
44020226 บ้านหัวงัว นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ นางสุจิตรา บุบผา
44020227 บ้านหนองแสน นางรัชนี ศรีมงคล นางสาวสุจิตรา นาครัตน์
44020228 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
44020229 บ้านกุดนาดีโนนลาน นายวีรชาติ ชมภูหลง นางดุษฎี วัฒนราช
44020230 บ้านโคกใหญ่ นายกฤษกวินทร์ ศรีชัย (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่) นางสาวนารินทร์ โฮมแพน
44020231 บ้านนาเลา
44020233 บ้านหนองไฮ
44020234 บ้านหนองบัวกุดอ้อ
44020235 ราชประชานุเคราะห์ 16 นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์ นางนิษฐา ปางลิลาศ
44020236 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง นายจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์ นายศุภกิจ ประสีระเก
44020237 บ้านชาดฝางหัวเรือ
44020239 บ้านยางอิไลดอนก่อ
44020240 บ้านสระบัว
44020241 กู่สันตรัตน์
44020242 บ้านโคกยาว นางภคมน เนาวรัตน์ นางสาวธาริณี สิทธิโคตร
44020243 บ้านแดงโพงคำแก้ว
44020244 บ้านนาฝาย นายศราวุธ วรเนตร นางศิริกัญญา วงศ์ภาคำ
44020245 บ้านหนองบัวน้อย นางสาวศุภกัญญา พิลานนท์ นายต้นตระกาล ปินะสา
44020246 ชุมชนบ้านดงบัง นายวัฒนาา ทองยศ นางอุไรวรรรณ ยอดสะเทิน
44020248 บ้านดงยาง นายอำนาจ ปัตตาเนย์ นางสาวจินตนา มาเมือง
44020249 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ นายอำนาจ ปัตตาเนย์ นายณัฐพงษ์ สมานกุล
44020250 บ้านเครือซูด นางสุชาดา นิสยันท์ นายศุภณัฐ โพธิ์ดี
44020251 บ้านหนองผงขี้เถ้า นายอนุรักษ์ สารางคำ นางวรรณภา แปนเมือง
44020252 อนุบาลนครจัมปาศรี
44020255 บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) นางพรรณี เสี่ยงบุญ นางสาววิมลรัตน์ ขนันแข็ง
44020256 บ้านหนองจิก นายวรกร ปาโสรักษ์ นายสุรัตน์ เสนามาตย์
44020257 บ้านหนองโนทับม้า นางไมตรี ญาณสะอาด นางสาวธนัชชา งามสระพรั่ง
44020258 บ้านหนองแต้น้อย นายธัช ปัตตาเนย์ นางสาวนันทฉัตร มาดไชสง
44020259 บ้านโพนทอง
44020260 บ้านร่วมใจ 2
44020261 บ้านเหล่าจั่น
44020262 บ้านหนองป้าน นางวรกมล ปัตตาเนย์ นางสาวเสาวคนธ์ สุขขา
44020263 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
44020264 บ้านหนองบัวคู นายบุญเรือง ปินะสา นางสาวอภิสรา บัวศรี
44020265 บ้านโนนเห็ดไค
44020266 บ้านหนองหิน
44020267 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นายวิชัย ประมูลจักโก นางละมัย ปาปะขำ
44020268 บ้านหัวดง นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง
44020270 จตุคามประชาสรรค์ นายชัยยงค์ ศิริสอน นางหทัยชนก ดอนขันธ์
44020271 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
44020272 อนุบาลดงเมืองน้อย นางสุพนิต เหมือนสิงห์ นางปาริชาติ แผงบุดดา
44020273 บ้านสว่าง นางอรสกุล จันทะรัง นายศุภวรรต ปาปะขี
44020275 บ้านนาภู
44020276 บ้านเหล่าหมากคำ นายวิชัย แผงบุดดา นางสาววิริยาภรณ์ กัณหาสียา
44020277 บ้านหัวช้างโคกม่วง
44020278 บ้านโนนรัง นายถาวร บุ้งทอง นางสาวภิรมยา โพธิ์รินทร์
44020279 บ้านหนองจิก
44020280 บ้านแวงยางกุดตะเข้
44020281 บ้านหนองหน่อง
44020282 ชุมชนบ้านยางสีสุราช นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยง
44020283 บ้านหนองแปน
44020285 บ้านนกเหาะ
44020286 บ้านบุ่งง้าว นางหยาดฟ้า จันทเขต นางสาวทิตยาภรณ์ สุขโข
44020287 บ้านเปล่งโนนกระยอม
44020288 บ้านโดน นายวิไล เขมะรัง นางสาวมันญารัตน์ บุญพันธ์
44020289 บ้านดงแคน
44020290 บ้านหนองบัวสันตุ
44020291 บ้านหนองแวง
44020292 บ้านหนองรูแข้ นางลาวัลย์ นนทะสี นางสาวพรรณิภา แคนสุข